Jian Xun Jin

Jian Xun Jin

IEEE Region: 10 (Asia and Pacific)

Positions & Affiliations

China Council Chapter Chair
Tianjin University
China